Instruktioner till deltagare i brandutbildning

Välkommen till Meriturvas brandutbildning. Läs igenom dessa instruktioner innan du kommer till kursen.

Kursplats

Meriturvas brandutbildningsenhet ligger på Obbnäs garnisonsområde i Kyrkslätt. Vägbeskrivningen hittar du här.

När Ni anländer till garnisonen, vänligen vänta på parkeringsplatsen utanför porten. Meriturvas personal kollar er ID och hämtar er in till område klockan 8.20. Kom ihåg att medföra ett identitetsbevis med foto!

Om du kör bil på Obbnäs garnisonsområde ska du alltid följa hastighetsbegränsningarna på området. Parkering på garnisonsområdet är endast tillåten på parkeringsområdena!

Utbildningen

Utbildningen startar på vardagar klockan 8.30 och slutar cirka klockan 15.30.

Hälsa

Det är viktigt att kursdeltagarna är friska. Därför utreds deltagarnas hälsotillstånd före kursstarten med en hälsoblankett. Utbildaren beslutar efter eget övervägande om deltagarna kan vara med på kursen.

Om du är osäker på om din hälsa är tillräckligt bra för att delta i kursen ska du diskutera det med din läkare. Det är förbjudet att delta i kursen om du är sjuk eller under påverkan av alkohol eller andra droger. Om du är eller misstänker att du är gravid ska du diskutera ditt deltagande i kursen med din läkare. Mer information om kursinnehållet och kurskraven får du av utbildningskoordinatorn.

Utrustning

Brandutbildningsenheten ger kursdeltagarna tillgång till brandklädsel.

Du ska själv ta med dig:

  • hygienartiklar och handduk
  • långärmat underställ med långa ben som du använder under släckningsoverallen. Materialet ska vara av naturfiber, till exempel ull eller bomull.
  • ullstrumpor eller tjockare strumpor
  • dricksflaska/dricka

Vi rekommenderar att du även tar med dig reservkläder ifall dina kläder blir sotiga eller blötta. Under den kalla årstiden ska man ha på sig tillräckligt varma underkläder.

Kursdeltagarna har tillgång till två omklädningsrum med låsbara skåp. Ta inte med dig värdesaker. Meriturva ansvarar inte för egendom som försvunnit ur skåpen eller från övriga utrymmen.

Fotografering

Fotografering på brandutbildningsenhetens område är endast tillåten med personalens tillåtelse.

Måltider och logi

Kursdeltagarna kan äta i garnisonsrestaurangen Ankkuri, som finns på garnisonsområdet. På området finns även ett soldathem. Information om inkvartering finns här.

Ordning

Det är viktigt att du följer personalens anvisningar i Meriturvas lokaler och på området. Kunderna ansvarar för eventuella skador och kostnader som de orsakat Meriturva eller andra kunder. Eventuella brister och missförhållanden ska meddelas Meriturvas personal så snabbt som möjligt.

Försäkringsskydd

Meriturva har ingen separat olycksfallsförsäkring för dem som deltar i utbildningarna. De som deltar i utbildningarna ska alltid omfattas av arbetsgivarens, Statskontorets eller något annat försäkringsskydd. Kontrollera att ditt försäkringsskydd gäller innan utbildningen börjar.

Du som deltar i en utbildning på arbetsgivarens bekostnad omfattas av din egen arbetsgivares lagstadgade olycksfallsförsäkring i enlighet med "Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar" (459/2015).

Statskontorets skydd omfattar studerande vid statliga läroanstalter. Även personer som deltar i en utbildning självständigt eller på egen bekostnad omfattas av Statskontorets skydd. Ersättning för skadefall kan betalas till ovan nämnda personer enligt "Lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete" (460/2015). Studerande som sänts av någon annan än en statlig läroanstalt omfattas av den egna läroanstaltens försäkringsskydd.

Genom Undervisnings- och kulturministeriets beslut (VN/9331/2022-OKM-1) har Meriturva rätt att ordna en utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen i enlighet med 8 § 1 punkten i Lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ett skadefall som beror på en statstjänstemans fel eller försummelse behandlas enligt lagarna "Lag om statens skadeståndsverksamhet" (978/2014) och "Skadeståndslagen" (412/1974).

Obs! I utbildningar som ordnas av utomstående fastställs ansvaret enligt separat avtal om uthyrning av lokaler.

Fakturering av kursen

Kursavgiften betalas i samband med anmälningen som nätbetalning. Företagen som är Meriturvas kontraktskunder kan även faktureras. Fakturan skickas till den angivna faktureringsadressen efter genomförd kurs.

Annullering av kursen

Annulleringen ska ske senast två (2) veckor före kursdatumet om ej annat skriftligen har överenskommits med kunden. För annulleringar senare än detta debiteras halva kurspriset. För utebliven deltagare, faktureras hela kursavgiften. Annulleringar görs via länken i bekräftelse meddelandet, eller per e-post till info@meriturva.fi. Kursavgiften kan vid annullering förflyttas till en senare kursanmälning eller på begäran återbetalas med avdrag av en byråavgift på 25 €.

Mera information: Tarja Juola, utbildningskoordinator.