Työturvallisuuskorttikoulutus

Kurssin kesto: Yksi päivä
Kurssipaikka: Lohja tai Upinniemi

Työturvallisuuskorttikoulutus (tai Työturvallisuuskorttikurssi) antaa perustiedot työympäristön mahdollisista vaaroista ja työsuojelusta työpaikalla. Työturvallisuuskortti myönnetään, kun koulutus on suoritettu hyväksytysti. Työturvallisuus on voimassa viisi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen yksipäiväinen työturvallisuuskoulutus on suoritettava uudelleen.

Meriturvan Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioihin perehdyttämiseksi. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on tuoda työturvallisuus keskeiseksi osaksi yhteistä työpaikkaa.

Työturvallisuuskorttikoulutus

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkii vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Eri tahojen järjestämät työturvallisuuskorttikoulutukset painottavat eri alojen työturvallisuutta. Meriturva - Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen työturvallisuuskoulutuksessa painotetaan aluksilla ja satamissa työskentelyä. Työturvallisuuskorttikoulutuksessa huomioidaan niin fyysinen kuin henkinenkin työturvallisuus.

Turvallinen työpaikka on kaikkien oikeus. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on lisätä tietotaitoa ennakoida riskejä. Koulutuksen tavoitteena on, että työntekijät pääsevät terveenä kotiin työvuoron päätyttyä ja työkyky säilyy. Työturvallisuuskorttikoulutuksia järjestetään kaikille toimialoille, työturvallisuuskeskus kouluttaa työturvallisuuskouluttajia eri aloille. Merituva on merenkulkualan kouluttajataho.

Työturvallisuuskorttikoulutus Lohjalla tai Upinniemessä

Yksi korttikouluksen keskeisimmistä tavoitteista on lisätä ja luoda yhteisiä käytäntöjä työpaikoille. On tärkeää, että kaikilla on yhteinen käsitys työturvallisuuden tasosta ja siitä miten turvallinen työpaikka saavutetaan. Työturvallisuuteen liittyvät asiat tulee olla hallussa siirryttäessä työpaikasta tai työtehtävästä toiseen. Työturvallisuuden tulisi olla työntekijän perehdyttämisen keskeinen teema.

Meriturva järjestää kursseja tilauksesta ryhmille sekä myös yksittäisille henkilöille tarkoitettuja kursseja. Kurssin maksimiryhmäkoko on 30 henkilöä.

Työturvallisuuskoulutukset hyödyt

Tunnistamalla erilaiset työstä aiheutuvat vaarat ja kuormitustekijät, voidaan niiltä myös suojautua. Muuttuvat olosuhteet työpaikoilla vaativat jatkuvaa havainnointia ja kykyä arvioida työtehtäviä yhä uudelleen, jotta muodostuvat vaaratilanteet voidaan estää.

Työturvallisuuskoulutuksen jälkeen työntekijä voi paremmin tunnistaa kuhunkin työtehtävään liittyvät henkistä tai fyysistä turvallisuutta uhkaavat vaarat.

Työturvallisuuskorttikoulutusten myötä työpaikkojen työturvallisuus on noussut ja vaaralliset, jopa kuolemiin johtavat tilanteet ovat vähentyneet merkittävästi.

Katso alta seuraavat, kaikille avoimet Meriturvan työturvallisuuskoulutukset.

Tiedustelut: Elli Haanpää, koulutussuunnittelija.